تهران - کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج به طرف اندیشه - کیلومتر 5 -مجتمع صنعتی زاگرس- خیابان صنایع - خیابان صنایع پنجم - شماره 11

آدرس کارخانه :

46855109-10 و 3-46868652

تلفن :

46823287

دورنگار :

info@Azarjaam.com

پست الکترونیکی :

46855110

شماره پیامک :

View Larger Map
نقشه آدرس آذرجام :